මුල් පිටුව අංශ Enrollment Procedures
There are no translations available.

#

සේවා ගණය

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

01 විධායක සේවා ගණය

alt

02 නීති නිලධාරී - විධායක සේවා ගණය III ශ්‍රේණිය

alt

03 කම්කරු නිලධාරී තනතුර

alt

04 ආශ්‍රිත නිලධාරී ගණය

alt

05 ප්‍රථමික ශිල්පීය නොවන ගණය

alt

06 නේවාසිකාගාර පාලිකා - ස්ථානභාර නිලධාරී තනතුර

alt

07 ප්‍රවාහන නිලධාරී තනතුර

alt

08 ප්‍රථමික අර්ධ ශිල්පීය ගණය

alt

09 ලඝු ලේඛක තනතුර

alt

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ජනවාරි 28 වෙනි සදුදා, 07:01
 
aaaaaa Labour Department   Labour Department   Labour Department aaaa

වැදගත් සබැඳි

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්


කම්කරු අණපනත්


EPF ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍ර භාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම


අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර


සමීක්ෂණ වාර්තාව - මැයි 2020


රාත්‍රී සේවා අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත


ආරක්ෂක සේවා සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය


දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ


 බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි


සංචාරක බංගලා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම


ඔබගේ කම්කරු කාර්යාලය සොයා ගන්න