ලංසු ආරාධනයයි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - නාරාහේන්පිට ,කොළඹ 05

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ජාලකරණ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා නඩත්තුකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019 / 2020

කොන්ත්‍රාත් අංකය - FG/TB/52/2019


කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවෙන් ප්‍රධාන කාර්යාලය හා දිවයින පුරා පිහිටි කම්කරු කාර්යාලයන්හි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ජාලකරණ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා නඩත්තුකරුවන් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට ජාලකරණ කටයුතු පිළිබද අවම වශයෙන් වසර 05 ක පලපුරුද්දක් සහිත යෝග්‍ය සහ සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ජාලකරණ කටයුතු සිදුකල යුතු අවස්ථා

  • නව කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීමේදි
  • පවත්නා කාර්යාලයක් වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමේදි
  • පවත්නා කාර්යාලයන්හිම අංශ වෙනස් කිරීමේදි
  • පවත්නා පරිගණක ජාලය විශාල කිරීමේදි

මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් හට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය හා විස්තර පත්‍රිකාව රු.100.00 ක මුදලක් ගෙවා 2019.08.15 දින ප.ව 2.00 දක්වා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කලාප කම්කරු කාර්යාල මගින් හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 03 වන මහල , මුදල් අංශයෙන් ලබා ගත හැකිය.

ලංසු 2019.08.16 ප.ව 2.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි සභාපති, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,මුදල් අංශය, 3 වන මහල, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 05 වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය යුතු වේ. ප්‍රමාදවී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (තොරතුරු තාක්ෂණ) සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශය මඟින් හෝ දුරකථන අංක 011-2368915 මගින් ලබා ගත හැකිය.


කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාරාහේන්පිට

කොළඹ 05.

Last Updated on Tuesday, 30 July 2019 04:09