මුල් පිටුව අප ගැන අප කණ්ඩායම
There are no translations available.

Mr. B.K.Prabath Chandrakeerthialt
Commissioner General of Labour

altMr. J Paranamana
Additional Commissioner General of Labour (Departmental)

Mr. H.K.K.A.Jayasundaraalt
Additional Commissioner General of Labour (Admin)

altEng. L.G.Jansz
Additional Commissioner General of Labour (Engineering)

altMr. K.L.K.Perera
Commissioner of Labour (EPF)

altMr. D.P.K.R.Weerakoon
Commissioner of Labour (Human Resource & Development)

altMr. M.D.Manoj Priyantha
Commissioner of Labour (Industrial Relations)

altMrs. GWN Viraji
Commissioner of Labour (Administration)
altMrs. JK Bogahawatta
Commissioner of Labour (Planning, Research, Training & Publication)
altMrs. M.N.Gunawardena
Commissioner of Labour (Women & Child Affairs)
altEng. D.L.A.Peiris
Commissioner of Labour (Industrial Safety) & Chief Factory Inspecting Engineer
altMrs. H.D.R.K.Jayarathne
Commissioner of Labour (Labour Standards)
altMr. WADK Milanga
Commissioner of Labour (Enforcement)
altMrs. N.Jegadeeshvaran
Commissioner of Labour (Special Investigation)

altDr. W.M.Palipana
Commissioner of Labour (Occupational Hygiene)
altMr. P.Jeyabaskar
Chief Accountant (Finance)

altMr. I.L.Somasiri
Chief Internal Auditor (Internal Audit)
altW.Jinadasa
Deputy Director (Statistics)
 
aaaaaa Labour Department   Labour Department   Labour Department aaaa

වැදගත් සබැඳි

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්


කම්කරු අණපනත්


EPF ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍ර භාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම


අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර


සමීක්ෂණ වාර්තාව - මැයි 2020


රාත්‍රී සේවා අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත


ආරක්ෂක සේවා සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය


දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ


 බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි


සංචාරක බංගලා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම


ඔබගේ කම්කරු කාර්යාලය සොයා ගන්න