මුල් පිටුව අංශ මුදල් අංශය
මුදල් අංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවත්නා මුදල් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය මගින් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා වෙන් කරනු ලබන පුනරාවර්තන වියදම් හා ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා වන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන රජයේ මුදල් රෙගුලාසිවලට අනුව වැය කිරීමත්, ඒ පිළිබඳව ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගැනීමත් හා අදාල ගිණුම් ප්‍රකාශන මහ භාණ්ඩාගාරයට යැවීමත්ය.

 

 කම්කරු කොමසාරිස් (මුදල්)

011-2581393

 සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

011-2369910

 සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

011-2581415

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 12 වෙනි බදාදා, 07:21
 
aaaaaa Labour Department   Labour Department   Labour Department aaaa

වැදගත් සබැඳි

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්


කම්කරු අණපනත්


EPF ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍ර භාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම


අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර


සමීක්ෂණ වාර්තාව - මැයි 2020


රාත්‍රී සේවා අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත


ආරක්ෂක සේවා සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය


දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ


 බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි


සංචාරක බංගලා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම


ඔබගේ කම්කරු කාර්යාලය සොයා ගන්න