මුල් පිටුව අංශ කම්කරු සංඛ්‍යා ලේඛන අංශය

කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යාලේඛන අංශයේ කාර්යභාරය වනුයේ රටෙහි සංවිධිත කම්කරු  ක්ෂේත්‍රයට අදාල දත්තයන් එක් රැස් කිරීමය.

 

සංඛ්‍යාලේඛන අංශයේ කාර්යයන්

සංඛ්‍යාලේඛන අංශයේ වගකීමවන්නේ රැකියා සම්බන්ධ  වැටුප්, වැඩ කල පැය ගණන ආදී කම්කරු ක්ෂේත්‍රයට අදාල දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම හා වාර්තා සැපයීමයි. ඊට අමතරව පරිපාලන දත්ත වාර්තා පවත්වාගෙන යාම,අවම වැටුප් අනුපාතය පිළිබද දර්ශක ගණනය කිරීම කරනු ලබයි. මෙම අංශය මගින් වාර්ෂිකව හා අර්ධ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සමීක්ෂණ මගින්  අදාල දත්ත එක්රැස් කර ගනු ලබයි.

 

(1)මෙම අංශය මගින් පවත්වනු ලබන සමීක්ෂණ

 • වාර්ෂික රැකීරක්ෂා සමීක්ෂණය
 • වැඩ කල පැය ගණන හා සාමාන්‍ය ඉපැයීම් පිළිබද සමීක්ෂණය

 

(2)අනෙකුත් ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශයන්ගේ දර්ශක අංකයන් ගණනය කිරීම
 • පඩිපාලක සභා යටතේ කම්කරු  කොමසාරිස්ජනරාල් වරයා විසින් නියම කර ඇති අවම වැටුප් දර්ශකයන් ගණනය කිරීම.

 

වාර්ෂික වාර්තා හා ප්‍රකාශන

 • වාර්ෂික රැකීරක්ෂා සමීක්ෂණ වාර්තාව
 • ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව
 • වැඩ කල පැය ගණන හා සාමාන්‍ය ඉපැයීම් පිළිබද සමීක්ෂණ වාර්තාව

 

දත්ත භාවිතා කරනු ලබන ආයතන

 • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
 • ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව හා අනෙකුත් සංවිධාන

 

(3) අනෙකුත් රාජකාරි

 • කම්කරු  දෙපාර්තමේන්තුව හා කම්කරු අමාත්‍යාංශය  මගින් පවත්වනු ලබන සමීක්ෂණ හා දත්ත  විශ්ලේෂණය කිරී‍‍මේකාර්යයන් සඳහා සහාය වීම.
 • දිවයිනේ සියළු සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්  කොට්ඨාශ  මට්ටමින් සේවකයන් 5 දෙනෙකුට වැඩි කර්මාන්ත ආවරණය වන පරිදි ආයතන ලැයිස්තුවක් පවත්වාගෙන යාම.

 

මහජන සේවාව

ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන්  කම්කරු  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු ලබාගත හැක.

 

ඇමතුම් විස්තර

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ        0112676114

ෆැක්ස්                           0112676114

සංඛ්‍යාලේඛනඥ            0112676113

සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි 0112676112

ඊ මේල් : labourst@sltnet.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 04:57
 
aaaaaa Labour Department   Labour Department   Labour Department aaaa

වැදගත් සබැඳි

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්


කම්කරු අණපනත්


EPF ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍ර භාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම


අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර


සමීක්ෂණ වාර්තාව - මැයි 2020


රාත්‍රී සේවා අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත


ආරක්ෂක සේවා සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය


දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ


 බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි


සංචාරක බංගලා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම


ඔබගේ කම්කරු කාර්යාලය සොයා ගන්න