ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்
There are no translations available.

District Labour Office Details

Office Contact Number | Assistant Commissioner Fax Email Address Location
Ampara 063 2 224 228 063 2 222 214 dolampara[at]sltnet.lk
Anuradhapura 025 2 234 091
025 2 234 091 dolapura[at]sltnet.lk
Awissawella 036 2 222 301 036 2 222 375 dolawella[at]sltnet.lk
Badulla 055 2 222 358 055 2 231 589 dolbadulla[at]sltnet.lk
Batticaloa 065 2 222 151 065 2 228 870 dolbatticaloa[at]sltnet.lk
Chilaw 032 2 222 801 032 2 222 391 dolchilaw[at]sltnet.lk
Colombo Central 011 2 369 018 011 2 581 311 dolcolomboc[at]sltnet.lk
Colombo East 011 2 582 460 - dolcolomboe[at]sltnet.lk
Colombo North 011 2 582 304 011 2 582 304 dolcolombon[at]sltnet.lk
Colombo South 011 2 369 082 011 2 369 082 dolcolombos[at]sltnet.lk
Colombo West 011 2 369 083 011 2 581 915 dolcolombow[at]sltnet.lk
Galle 091 2 245 774 091 2 234 073 dolgalle[at]sltnet.lk
Gampaha 033 2 221 062 033 2 223 539 dolgampaha[at]sltnet.lk
Hambanthota 047 2 256 105 047 2 256 105 dolhtota[at]sltnet.lk
Haputhale 057 2 268 004 057 2 268 004 dolhaputale[at]sltnet.lk
Hatton 051 2 222 585 051 2 224 665 dolhatton[at]sltnet.lk
Ja-Ela 011 2 236 302 011 2 236 302 doljaela[at]sltnet.lk
Jaffna 021 2 217 135 021 2 222 375 doljaffna[at]sltnet.lk
Kalutara 034 2 229 994 034 2 222 838 dolkaluthara[at]sltnet.lk
Kandy North 081 2 233 079 081 2 233 080 dolkandyn[at]sltnet.lk
Kandy South 081 2 222 143 081 2 222 143 dolkandys[at]sltnet.lk
Kegalla 035 2 230 707 035 2 230 707 dolkegalle[at]sltnet.lk
Kuliyapitiya 037 2 281 288 037 2 281 288 dolkuliyapiti[at]sltnet.lk
Kurunegala 037 2 223 590 037 2 223 590 dolkurunegala[at]sltnet.lk
Maharagama 011 2 837 743 011 2 837 743 dolestab[at]sltnet.lk
Maho 037 2 275 058 037 2 275 058 -
Matale 066 2 230 495 066 2 222 472 dolmatale[at]sltnet.lk
Matara 041 2 229 734 041 2 229 734 dolmatara[at]sltnet.lk
Matugama 034 2 249 504 034 2 247 201 dolmatugama[at]sltnet.lk
Monaragala 055 2 276 123 055 2 276 123 dolmonaragala[at]sltnet.lk
Negambo 031 2 222 888 031 2 235 879 dolnegambo[at]sltnet.lk
Nuwara Eliya 052 2 223 809 052 2 222 542 dolnuwaraliya[at]sltnet.lk
Puttalam 032 2 265 326 032 2 265 326 dolputtalam[at]sltnet.lk
Panadura 038 2 234 854 038 2 243 467 dolpanadura[at]sltnet.lk
Palmadulla 045 2 271 622 045 2 271 622 dolpelmadulla[at]sltnet.lk
Polonnaruwa 027 2 222 348 027 2 222 342 dolpolonnaru[at]sltnet.lk
Rathnapura 045 2 222 166 045 2 222 166 dolrathnapura[at]sltnet.lk
Trincomalee 026 2 222 316 026 2 222 316 doltrincomale[at]sltnet.lk
Vavuniya 024 2 226 712 024 2 222 316 dolvauniya[at]sltnet.lk
Wennappuwa 031 2 262 809 031 2 255 283 dolwennappuwa[at]sltnet.lk


திங்கட்கிழமை, 19 அக்டோபர் 2020 09:06 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


பாதுகாப்பு சேவை வர்த்தகத்தின் அனுமதி சான்றிதழ் விண்ணப்பம்


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


சுற்றுலா பங்களாக்கள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்