වට්ස්ඇප් (WhatsApp) සමාජජාල මෘදුකාංගය හරහා පහතින් දැක්වෙන පරිදි අසත්‍ය ප්‍රචාරණයක් සිදුවේ. මෙහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

alt

Last Updated on Wednesday, 17 June 2020 07:45