කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2022

කාර්යාල සේවක සේවයේ I/II/III නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2020

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2021

අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන විවෘත තරඟ විභාගය - 2021අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන සීමිත තරඟ විභාගය - 2021කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2021

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් තීරණ - 2021

කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2021

Last Updated on Wednesday, 13 October 2021 10:24