අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන විවෘත තරඟ විභාගය - 2021අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන සීමිත තරඟ විභාගය - 2021කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2021

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් තීරණ - 2021

කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2021

Last Updated on Monday, 12 July 2021 05:31