මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අභියාචනා - 2020

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුර සඳහා වන I කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020

|

කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අභියාචනා - 2020

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන I හා II කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 | අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාල දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රම වේදයන් පිලිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය - 2020

|

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ II ශ්‍රේණියේ කම්කරු නිලධාරීන් සාමාන්‍ය කාර්ය සාධනය යටතේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

|

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020

|

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020

|

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය ප්‍රතිඵල සටහන 2019.08.17/18

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය ප්‍රතිඵල සටහන 2019.11.24
කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ඉවත්කිරීම සම්බන්ධව යොමු කරන ලද ලිපිය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020

|

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ II ශ්‍රේණියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සුවිශේෂී කාර්ය සාධනය යටතේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

|

Calling Application for Tamil Diploma Programme - 2020

අභියාචනා කමිටු තීරණ - 2020

Internal Transfers - 2020Last Updated on Wednesday, 08 July 2020 07:13