කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුරේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2019

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරනු ලබන සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරුන්ගේ 2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. එක් සේවා ස්ථානයක අවම වශයෙන් වසර 03ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ස්ථාන මාරුවීමට බලාපොරොත්තු වන නිලධාරීන් වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම් පත‍්‍රය (ආකෘති අංක 01) සම්පූර්ණ කර ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශ සහිතව ආවරණ ලිපියක් සමඟ ඉදිරිපත් කල යුතු වේ.

එසේම යම් සේවා ස්ථානයක වසර 05ක් ඉක්මවා සේවය කර ඇති සහ එක් කලාපයක් තුල උපරිම සේවා කාලය වසර දහයක්(10) සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධරයන් ස්ථාන මාරුවක් ඉල්ලූම් නොකරන්නේ වුවද, ස්ථාන මාරුවීම් වලට යටත් වන බැවින් එම සියලූ නිලධාරීන් ආකෘති පත‍්‍ර අංක 03 සම්පූර්ණ කර එවිය යුතුය.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් වලදී සලකා බලන පොදු කරුණු පහත පරිදි වේ.

  • මෙම ස්ථානමාරු ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී සේවා අවශ්‍යතාවයට ප‍්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනු ලැබේ.
  • වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් වලදී කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ මෙම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 වන දිනටය. ( උදා: 2019 වාර්ෂික ස්ථානමාරු සඳහා 2018.12.31 දිනය)
  • වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවිම් වලදී සේවා කාලය ගණනය කිරීමේදී සේවයේ ආරම්භක දිනය ලෙස සැලකිය යුත්තේ දැනට සේවය කරන සේවා ස්ථානයේ සේවයට වාර්තා කල වර්ෂයේ ජනවාරි මස පළමු වන දිනයයි. නමුත් නිලධරයාගේ පාලන විෂය ඉක්මවා ගිය විෂයයක් හේතුවෙන් සේවයට වාර්තා කල දිනය පසු දිනයක් වේ නම් මාරුමණ්ඩලය ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ල යොමු කරයි.
  • සේවා කාලය ගණන් ගැනීමේදී කලාපය තුල කුමන දිස්ත‍්‍රික් කාර්යාලයක සේවය කලද එම කාලවල මුළු එකතුව කලාපය තුල සේවා කාලය ලෙස ගණන් ගනු ලැබේ.
  • සැම විටම නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම අනුව තම කලත‍්‍රයාගේ සේවා ස්ථානය අයත් ප‍්‍රදේශයට ආසන්නව සේවා ස්ථානයකට මාරුවීම් ලබා දීමට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ලැබේ.

නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත‍්‍ර 2018.10.12 දිනට පෙර මා වෙත එවීමට කටයුතු කලයුතු අතර නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් සහ ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍ය අවම සේවා කාලය සම්පූර්ණ කර නොමැති නිලධාරීන්ගේ අයදුම්පත් ස්ථානමාරු මණ්ඩලය වෙත යොමු නොකරන බවද වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.


ඒ. විමලවීර
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

Last Updated on Wednesday, 10 October 2018 10:31