මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ- 2018

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන I හා II කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ 2018 ඔක්තෝබර් මස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

01. විභාග පරිපාටිය

1.1       I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (III ශ්‍රේණියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සහා)

විෂයයන්

විෂය නිර්දේශය

කාලය

(1) ආයතන ක්‍රම හා

කාර්යාල

කළමනාකරණය

 

ආයතන සංග්‍රහයේ  II,III, IV, VII, VIII, XII, XIV, XLVIIසහ  XLVIIIපරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති 1 ඛණ්ඩයේ පරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම සහ තනතුරට අදාළ වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන කාර්යාල ක්‍රම පිළිබද මූලික දැනුම හා එම දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම සහ රාජකාරී ලිපිලේඛන මැනවින් අවබෝධ කොට ගෙන පැහැදිලි හා සංක්ෂිප්ත සටහන් මගින් තම අදහස්  නිරීක්ෂණ නිශ්චිත අන්දමින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව සහ නියෝගය අනුව ලිපියක් කෙටුම්පත් කිරීමේ හැකියාව ද පරීක්ෂා කෙරේ.(ආයතන සංග්‍රහයේ XXVIII පරිච්ඡේදය ආශ්‍රයෙන්)

 

 

පැය 02

(2)මුල්‍ය

කළමනාකරණය

මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 02, 50, 56, 124,126,127, 135, 136, 137, 138, 139, 365 සහ 366 මුදල් රෙගුලාසි ඇසුරෙන් තනතුරට අදාල වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන මූලික ගිණුම් හා මුදල් පාලන පොත්වල කාර්යයන් පිළිබඳව අවබෝධය හා දැනුම මැනීම අපේක්ෂා කෙරේ.

 

පැය 02

 

(3)පරිගණක    

තාක්ෂණය

01.  තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව හැඳින්වීම

02.  තොරතුරු ලේඛනගත කිරීම

03.  දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම

04.  තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම

05.  තොරතුරුසන්නිවේදනය

ඉහත සදහන් මාතෘකාවලට ගැලපෙන පරිදි පැය 01 ක බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හා MS-OFFICE සහ INTERNET EXPLORER ආශ්‍රයෙන් පැය 02 ක ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වේ.

 

පැය 03

 එක් විෂයයකට අවම ලකුණු 40% ක් ලබාගත් අපේක්ෂකයින් එම විෂයය සමත් ලෙස සැලකේ.

1.2       IIවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය (II ශ්‍රේණියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සහා)

විෂයයන්

විෂය නිර්දේශය

කාලය

(1) ආයතන ක්‍රම හා

කාර්යාල

කළමනාකරණය

 

ආයතන සංග්‍රහයේ  II,III, IV, VII, VIII, XII, XIV, XXVII, XXXII, XLVIIසහ  XLVIIIපරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති 1 ඛණ්ඩයේ සියළුම පරිච්ජේද පිළිබඳ දැනුම සහ තනතුරට අදාළ වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන කාර්යාල ක්‍රම පිළිබඳමූලික දැනුම හා එම දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම සහ රාජකාරී ලිපිලේඛන මැනවින් අවබෝධ කොට ගෙන පැහැදිළි හා සංක්ෂිප්ත සටහන් මගින් තම අදහස්  නිරීක්ෂණ නිශ්චිත අන්දමින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව සහ නියෝගය අනුව ලිපියක් කෙටුම්පත් කිරීමේ හැකියාව ද පරීක්ෂා කෙරේ.

(ආයතන සංග්‍රහයේ XXVIII පරිච්ඡේදය ආශ්‍රයෙන්)

 

 

meh 02

(2)මුල්‍ය

කළමනාකරණය

 

මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 02, 50, 56,58,124, 125,126, 127, 128, 135, 136, 137, 138, 139, 365, 366, 369, 370සහ 373මුදල් රෙගුලාසි ඇසුරෙන් තනතුරට අදාළ වන පරිදි රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන මූලික ගිණුම් හා මුදල් පාලන පොත්වල කාර්යයන් පිළිබඳව අවබෝධය හා දැනුම මැනීම අපේක්ෂා කෙරේ.

 

පැය 02

 

(3)කුසලතා

ගොඩනැගීම

සමීක්ෂණ සංවිධානය, තොරතුරු රැස් කිරීම සදහා වන ආකෘතීන් නිර්මාණය කිරීම, එක් රැස් කළ තොරතුරු විශ්ලේෂණය, සකස් කොට බෙදා හැරීම, වාර්තා/ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම ඇතුළු ඒ ඒ තනතුරෙහි කාර්ය භාරයට අදාළ දැනුම හා කුසලතා මැන බැලීමේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකි.

 

පැය 02

 එක් විෂයයකට අවම ලකුණු 40% ක් ලබාගත් අපේක්ෂකයින් එම විෂයය සමත් ලෙස සැලකේ.

02        අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයින් මෙම නිවේදනයේ අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින්අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2018.10.08  දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ “මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ - 2018 ”යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. එක් එක් පරීක්ෂණය සඳහා වෙන වෙනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

03.       විභාග ගාස්තු :

මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් එක් එක් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා පහත සදහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·         එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  300/=

·         එක් විෂයයට වැඩි විෂයයන් ගණනක් සඳහා රුපියල් 500/=

 

04. විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

        අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර මෙම විභාග ගාස්තු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සරප් වෙත හෝ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල/උප කාර්යාලවල මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ අලවා එවිය යුතුය.      

සැ.යු.   ප්‍රධාන කාර්යාලයට විභාගගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින් - ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණකළයුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  2003-02-99/Cලෙසද,ප්‍රාදේශීය/උප කාර්යාලවලට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින්- ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණකළයුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  පොදු තැන්පත්ලෙසද සඳහන් කරන්න.

(මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ලතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)            

සටහන : විභාගය අවලංගු කළහොත් මිස විභාග ගාස්තු කුමන හේතුවක් නිසාවත් නැවත ගෙවනු නොලැබේ. 

මෙම විභාගයසඳහා ගෙවනු ලැබූ විභාග ගාස්තු වෙනත් විභාගයක් සඳහා මාරු කිරීමටද නොහැකිය.

 

05.       විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.  මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත.

 

06.       විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම:   

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාල සටහන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ.

 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම් හෝ සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 සැප්තැම්බර් 20 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:47