ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු / ආයතන ක්‍රමවේදයයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය 2018

අංක 1836/6 - 2013 නොවැම්බර් මස 11 වන දින අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයට අනුව එම සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන  I වනකාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාළ ඉහත සඳහන් පරීක්ෂණය 2018 ඔක්තෝබර් මස  කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය


01        පරීක්ෂණයට අදාළ විෂයය :

ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නම

කාලය

මුළු ලකුණු

සමත් ලකුණු

කර්මාන්තශාලා නීති හා කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ

පැය  03

100

40

02        අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂයින් මෙම නිවේදනයේ අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A 4 කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින්අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත්,  අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2018 .10.08 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ “ශ්‍රීලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයයන් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය- 2018”යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

03.       මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියළුම අපේක්ෂකයින් විභාග ගාස්තු ලෙස රුපියල් 500/= ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ.

04.       විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර මෙම විභාග ගාස්තු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සරප් වෙත හෝ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල/උප කාර්යාලවල මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ අලවා එවිය යුතුය.     

සැ.යු.  

  • ප්‍රධාන කාර්යාලයට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින් - ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණකළයුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  2003-02-99/C ලෙසද
  • ප්‍රාදේශීය/උප කාර්යාලවලට විභාග ගාස්තු ගෙවනු ලබන අපේක්ෂකයින්- ලදුපත ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු පොදු 118 ආකෘති පත්‍රයේ විභාගයේ නම හා ලැබීම් ශීර්ෂය  පොදු තැන්පත්ලෙසද සඳහන් කරන්න.

(මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ලතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)            

සටහන : විභාගය අවලංගු කළහොත් මිස විභාග ගාස්තු කුමන හේතුවක් නිසාවත් නැවත ගෙවනු නොලැබේ.  මෙම විභාගයසඳහා ගෙවනු ලැබූ විභාග ගාස්තු වෙනත් විභාගයක් සදහා මාරු කිරීමටද නොහැකිය.

05.       විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට   හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළයුතුය.  මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත.

06.       විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම :

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ.

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම් හෝ සංයුක්ත දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 සැප්තැම්බර් 20 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:46