There are no translations available.

Number Date Description Download
2142/67 2019-09-25 Notify the Wages Board for the Liquor & Vinegar Trade
2138/03 2019-08-26 Notify the Wages Board for the Pre School Service Trade
2108/35 2019-01-30 Notify the Wages Board for the Match Manufacturing Trade
2090/14 2018-09-25 Notify the Wages Board for the Ceramics Products Manufacturing Trade
2090/14 2018-09-25

Notify the Wages Board for;

  • Ceramics Products Manufacturing Trade

  • Ice, Aerated Waters, Fruit Juice and Jam Manufacturing Trade

  • Nursing Home Trade

  • Cinema Trade

  • Coconut Manufacturing Trade

  • Rubber Export Trade

  • Biscuit and Confectionery Manufacturing (Including Chocolate Manufacturing) Trade

  • Tanning, Foot ware and Leather goods Manufacturing Trade

  • Tea Export Trade

2081/50 2018-07-26 Notify the Wages Board for the Retail and Wholesale Trade
2081/49 2018-07-26 Notify the Wages Board for the Hotel and Catering Trade
2081/48 2018-07-26 Notify the Wages Board for the Garments Manufacturing Trade
2080/20 2018-07-16 Notify the Wages Board for the Rubber, Plastic and Petroleum Resin Products manutacturing trade
2080/21 2018-07-16 Notify the Wages Board for the Baking Trade
2080/22 2018-07-16 Notify the wages Board for the Janitorial Service Trade
2080/23 2018-07-16 Notify the wages Board for the Security Services Trade
2080/24 2018-07-16 Notify the wages Board for the Textile Manufacturing Trade
2080/25 2018-07-16 Notify the wages Board for the Printing Trade
செவ்வாய்க்கிழமை, 18 பெப்ரவரி 2020 09:50 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


பாதுகாப்பு சேவை வர்த்தகத்தின் அனுமதி சான்றிதழ் விண்ணப்பம்


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


சுற்றுலா பங்களாக்கள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்