මුල් පිටුව අංශ Extraordinary Gazettes
There are no translations available.

Number Date Description Download
2142/67 2019-09-25 Notify the Wages Board for the Liquor & Vinegar Trade
2138/03 2019-08-26 Notify the Wages Board for the Pre School Service Trade
2108/35 2019-01-30 Notify the Wages Board for the Match Manufacturing Trade
2090/14 2018-09-25 Notify the Wages Board for the Ceramics Products Manufacturing Trade
2090/14 2018-09-25

Notify the Wages Board for;

  • Ceramics Products Manufacturing Trade

  • Ice, Aerated Waters, Fruit Juice and Jam Manufacturing Trade

  • Nursing Home Trade

  • Cinema Trade

  • Coconut Manufacturing Trade

  • Rubber Export Trade

  • Biscuit and Confectionery Manufacturing (Including Chocolate Manufacturing) Trade

  • Tanning, Foot ware and Leather goods Manufacturing Trade

  • Tea Export Trade

2081/50 2018-07-26 Notify the Wages Board for the Retail and Wholesale Trade
2081/49 2018-07-26 Notify the Wages Board for the Hotel and Catering Trade
2081/48 2018-07-26 Notify the Wages Board for the Garments Manufacturing Trade
2080/20 2018-07-16 Notify the Wages Board for the Rubber, Plastic and Petroleum Resin Products manutacturing trade
2080/21 2018-07-16 Notify the Wages Board for the Baking Trade
2080/22 2018-07-16 Notify the wages Board for the Janitorial Service Trade
2080/23 2018-07-16 Notify the wages Board for the Security Services Trade
2080/24 2018-07-16 Notify the wages Board for the Textile Manufacturing Trade
2080/25 2018-07-16 Notify the wages Board for the Printing Trade
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 පෙබරවාරි 18 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:50
 
aaaaaa Labour Department   Labour Department   Labour Department aaaa

වැදගත් සබැඳි

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්


කම්කරු අණපනත්


EPF ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍ර භාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම


අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර


සමීක්ෂණ වාර්තාව - මැයි 2020


රාත්‍රී සේවා අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත


ආරක්ෂක සේවා සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය


දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛ


 බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි


සංචාරක බංගලා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම


ඔබගේ කම්කරු කාර්යාලය සොයා ගන්න