රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සංශෝධන - 2019

නිලධාරියාගේ නම

දැනට සේවය කරන ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ලද ස්ථානය

සංශෝධිත ස්ථාන මාරු ස්ථානය

සී.ටී. ලොකුවිතාන මයා

දකුණු කොළඹ දිස්.කම්කා.

සේ.අ.අ. අංශය

පාලන අංශය

එච්.ඩී.එන්. හපුආරච්චි මිය

පාලන අංශය

උතුරු කොළඹ දිස්.කම්.කා.

ස්ථාන මාරු අවලංගු වේ.

එම්.ඩබ්.එල්.සී. කුමාරි මිය

කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය

සේ.අ.අ. අංශය

උතුරු කොළඹ දිස්.කම්.කා.

එස්. මනෝහරන් මිය

යාපනය දි.කම්.කා. උතුරු කලාප කම්කරු කාර්යාලය වෙනසක් නොමැත.

කේ. වෙත්තිනි මිය

උතුරු කලාප කම්කරු කාර්යාලය යාපනය ඉංජි. කම්. කා. යාපනය දි.කම්.කා.
Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 10:03