ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ රියදුරු තනතුරට බවා ගැනීම සහා ඉල්ලුම්පත් කැවීම

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු සඳහා  නිලධරයන් බඳවා  ගැනීමට  ඒකාබද්ධ  සේවා  අධ්‍යක්ෂ  ජනරාල්ගේ  අනුමැතිය  ප්‍රකාරව  සුදුසුකම් ලත් පිරිමි අයදුම්කරුවන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අයදුම්පත්‍රය

1.0              බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය   

නිවේදනයේ දක්වා ඇති සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයදුම්කරුවන් අතරින් ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කරනු ලබන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන වෘත්තීය පරීක්ෂණයක හා සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල මගින් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන් පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පත්කරනු ඇත.

1.1  මෙම තනතුර සඳහා පත්කරනු ලබන සංඛ්‍යාව හා පත්වීම ක්‍රීයාත්මක වන දිනය ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නියෝග අනුව තීරණය  කරනු ලැබේ. කිසියම් ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් හෝ ඇබෑර්තු සියල්ලම පිරවීමට හෝ නොපිරවීමට හෝ කොටසක් පමණක් පිරවීමට පත්වීම් බලධරයාට බලය ඇත.

1.2   මෙහිදී අංක 1875/39 හා 2014.08.15 දිනැති රියදුරු ව්‍යවස්ථාව අනුව මෙම නිවේදනයේ ඡේද අංක 07 යටතේ සඳහන් ලකුණු දීමේ පරිපාටියට අනුකූලව වෘත්තීය පරීක්ෂණය පවත්වනු ලැබේ.

2.0       සුදුසුකම්

            2.1       අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන‍්‍ය පෙළ විභාගයේ දී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනක දී යටත් පිරිසෙයින් සිංහල/ දෙමළ භාෂාව ඇතුළුව සම්මාන දෙකක් සහිතව විෂයයන් හයක් සමත්වී තිබීම.

            2.2       වෘත්තීය සුදුසුකම්

(i)     පෞද්ගලික/ කුලී රථ සහ තාර බර හොණ්ඩර 24 ට අඩු ස්ටේෂන් වැගන් රථ පැදවීම පිළිබඳ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කළ මොටර් රථ පැදවීමේ බලපත්‍රයක් ලබා තිබීම. (බඳවා ගන්නා දිනට වසර තුනක (03) ට පෙර අවම වශයෙන් සී සහ සී1 වාහන පන්තියේ බලපත්‍රයක් හෝ නව රියදුරු බලපත්‍රය අනුව බී පන්තියේ බලපත්‍රයක් ලබා සිටිය යුතුය.)

(ii)   මහා මාර්ග නීති සංග්‍රහය පිළිබඳව මනා දැනුමක් තිබිය යුතුය.

2.3       පළපුරුද්ද

වාහන රියදුරකු වශයෙන් වසර තුනක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. (පළපුරුද්ද සහතික මගින් සනාථ කළ යුතුය.)

            2.4       කායික සුදුසුකම්

අවම උස අඩි 05 ක් විය යුතුය.

දිවා කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේදී සේවයේ යෙදීම පිණිස ශාරීරික වශයෙන් සුදුසු තත්ත්වයක සිටිය යුතු අතර, මනා ඇස් පෙනීමක් තිබිය යුතුය. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීයෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද විධිමත් සහතිකයක් මගින් ඒ බව සනාථ කළ යුතුය. (සෞඛ්‍ය 307 ආකෘතිය මගින්)

            2.5       වෙනත් සුදුසුකම්

                           (අ)       ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

                           (ආ)      අයදුම්කරු විශිෂ්ඨ චරිතයකින් යුක්ත වීම.

(ඇ)      තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය 2.0 හා 3.0 හි සඳහන් සියළුම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ යුතු බවට අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයේ සඳහන් කරනු ලබන දිනට එම සුදුසුකම් සෑම ආකාරයකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

(ඈ)      රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීතීන් හී Vපරිච්ඡේදය අනුව රජයේ සේවයට පත්කරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්තෙකු නොවිය යුතුය.

3.0       වයස් සීමාව

අපේක්ෂකයන් අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු විය යුතු අතර අවුරුදු 45 ට නොවැඩි විය යුතුය.

සටහන :දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින ස්ථීර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම්ලාභීන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාව බලපානු නොලැබේ.

4.0       සේවයේ නියුක්ත කරවීමේ කොන්දේසි පිළිබඳව හා සේවා කොන්දේසි

(i)       මෙම තනතුර ස්ථීරය. තනතුරට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයන්ට නිලධාරීන් යටත් විය යුතුවේ.

(ii)     මෙම පත්වීම අවුරුදු 03 ක පරිවාස කාලයකට යටත්ය.

(iii)   පත්වීමේ දින සිට වසර 03 ක් ගතවීමට පෙර I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත් විය යුතුය.

(iv)   රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 7/2007 අනුව හා ඊට අනුශාංගික චක්‍රලේඛ අනුව තනතුරට බැඳී වසර 05 ක් ඇතුළත සේවාවට බැඳුණු භාෂාවට අතිරේකව අනෙක් රාජ්‍ය භාෂාව   පිළිබඳ   අදාළ  ප්‍රවීණතාව  ලබා   ගත යුතු අතර රාජ්‍ය   භාෂාවක්  නොවන  භාෂා

මාධ්‍යයකින් සේවයට බැඳුණු නිලධාරීන් විසින් පරිවාස කාලය තුළ නියමිත රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබා ගත යුතුය.

(v)     රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම පාලනය කෙරෙන පොදු කොන්දේසි වලටද, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පරිපාටික රීති, මුදල් රෙගුලාසි, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන වලට සහ ඒවායේ සිදු කෙරෙන සංශෝධන වලටද, දෙපාර්තමේන්තුගත අනෙකුත් නියෝග වලටද 2014.08.15 දිනැති රියදුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ පනවා ඇති නියමයන් හා කොන්දේසි වලටද එම ව්‍යවස්ථාවට මින් මතු කෙරෙන සංශෝධන වලටද යටත්ව තෝරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයෙකු රියදුරු සේවයේ IIIශ්‍රේණියට පත් කරනු ලැබේ.

(vi)   තෝරා ගනු ලබන අපේක්ෂකයන් දිවයින තුළ නියම කරනු ලබන ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කළ යුතුය.

(vii)    පළමු පත්වීම් ලැබු සේවා ස්ථානයේ අවම වශයෙන් වසර 03 ක් අනිවාර්යයෙන්ම සේවය කළ යුතුය.

5.0       වැටුප් පරිමාණය

මෙම තනතුරට රු :25,790 – 10x270 -10x300 - 10x330 -12x350 -38,990/= මාසික වැටුප් පරිමාණයක් හිමිය. (2016.02.25 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 අනුව PL 03-2016 වැටුප් කාණ්ඩය-එම චක්‍රලේඛයේ IIවන උප ලේඛනයේ සඳහන් පරිදි ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.)

6.0       සම්මුඛ පරීක්ෂණය

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය මත අයදුම්කරුවන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනයේදීම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයද පවත්වන අතර අයදුම්කරුවන්  ලබා ගන්නා ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිවෙල තරයේම අනුගමනය කරමින් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය වීමට කැමති භාෂා මාධ්‍ය පැහැදිලිව අයදුම්පතෙහි සඳහන් කල යුතු අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණය එම භාෂා මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.

7.0       වෘත්තීය පරීක්ෂණය සඳහා පහත සඳහන් ලකුණු පරිපාටිය පදනම් කර ගනු ලැබේ.

 

විෂයයන්

උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය

සමත් ලකුණු ප්‍රමාණය

(i)

රිය පැදවීමේ නිපුණත්වය

40

20

(ii)

මහාමාර්ග නීති පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම

40

20

(iii)

මෝටර් යාන්ත්‍රික විද්‍යාව පිළිබඳ මූලික දැනුම

20

10

7.1       සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය

ඉටුකර ගැනීමට අපේක්ෂිත අරමුණු :බඳවා ගැනීමේ මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම. ලකුණු ලබා දීමක් සිදු නොකෙරේ.‍

සටහන - තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පිළිගත හැකි සහතික මගින් සනාථ කළ යුතුය. එම සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වලංගු විය යුතුය.

8.0       අපේක්ෂකයන්ගේ අනන්‍යතාවය

8.1       සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන්නේ සෑම ආකාරයෙන්ම සම්පූර්ණ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති අපේක්ෂකයන් පමණි.

8.2       සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සියලුම සහතික වල මුල් පිටපතක් හා නිසි පරිදි සහතික කරන ලද පිටපත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

8.3       අපේක්ෂකයින්ගේ අනන්‍යතාව සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වලින් එකක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

                                                           I.      පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද වලංගු ජාතික හැදුනුම්පත

                                                        II.      වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

9.0       ඉල්ලුම් පත්‍රය පිරවීමේදී ඉතා සැළකිලිමත්ව නිරවද්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතුය. සුදුසුකම් පරීක්ෂා  කිරීමේදී යම් අපේක්ෂකයෙකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවුහොත් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කළ හැකිය. අයදුම්කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරක් ඕනෑම අවස්ථාවක අසත්‍ය බව පෙනී ගියහොත් ඔහු රජයේ සේවයෙන් පහ කිරීමට පිළිවන.

10.0     අයදුම් කිරීමේ ක්‍රමය

10.1     අයදුම්පත්‍රය මෙම නිවේදනයට අමුණා ඇති ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට අනුකූල නොවන හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර නොමැති අසම්පූර්ණ තත්ත්වයේ පවතින අයදුම්පත්‍ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නිසි පරිදි අයදුම් පත්‍ර සම්පූර්ණ නොකිරීමෙන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරා ගත යුතුය. (අයදුම් පත්‍රයේ ඡායා පිටපතක් ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැක.)

10.2     සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත 2018.06.26දිනට හෝ එදිනට ප්‍රථම හෝ ලැබෙනු පිණිස කොළඹ 05, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දිය යුතුය. අයදුම්පත බහා එවන කවරයේ වමත් පස ඉහළ කෙළවරේ " රියදුරු සේවයේ III‍ ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - 2018" යන්න සඳහන් කළ යුතුය. එදිනට පසු ලැබෙන කිසිදු අයදුම්පත් නැතිවීම හෝ ප්‍රමාද වීම පිළිබඳ කිසිම පැමිණිල්ලක් සලකා බලනු නොලැබේ.

11.0     මෙම නිවේදනයේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් ඉල්ලුම් කර ඇතැයි යන පූර්ව නිගමනය මත නියමිත දිනට හෝ එදිනට පෙර හෝ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු අයදුම්කරුවන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. එහෙත් එසේ කැඳවීම අයදුම්කරු මෙම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු නොලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා නිවේදනය අනුව සුදුසුකම් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේ අවශ්‍ය සුදුසුකම් නොමැති බව අනාවරණය වුවහොත් එම අයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැබේ.

12.0     මෙහි සඳහන් නොවන යම් කරුණක් වෙතොත් ඒ සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  විසින් තීරණය කරනු ඇත. සියලුම අයදුම්කරුවන් මෙම නිවේදනයේ සඳහන් පොදු නීතිරීති අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 11 වෙනි සදුදා, 09:42