ඒකාබද්ධ සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම

1.0  කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින කාර්යාල සේවක සේවයේ IIIවන ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු සඳහා නිලධරයන් බඳවා ගැනීමට ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ප්‍රකාරව අයදුම් පත් කැඳවනු ලැබේ.

2.0  ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල අනුව සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්, කුසලතා අනුපිළිවල මත පවතින පුරප්පාඩු සඳහා පත්කරනු ඇත.

3.0  කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු ඇතිවූ ආකාරය 8.0 ඡේදයේ වගුව මඟින් දැක්වේ.පත් කරනු ලබන සංඛ්‍යාව හා පත්වීම් ක්‍රියාත්මක වන දිනය පත්වීම් බලධරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. කිසියම් ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් හෝ ඇබෑර්තු සියල්ලම හෝ නොපිරවීමට පත්වීම් බලධරයාට බලය ඇත.

4.0  වැටුප:-

අංක 03/2016 හා 2016.02.25 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයට අනුව, කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II, හා Iවන ශ්‍රේණිවලට අදාළ මාසික වැටුප් පරිමාණය PL- 1-2016  රු. 24,250/- 10X250/- 10X270/- 10X300/- 12X330/- 36,410/- වේ. රු.27020/- න් ඔබ්බට යාම සඳහා II වන ශ්‍රේණියට උසස් වීමද රු. 29750/- ඔබ්බට යාම සඳහා Iවන ශ්‍රේණියට උසස් වීමද රු. 32,780/- න් ඔබ්බට යාම සඳහා විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්වීමද ලබා ගත යුතුය.එම චක්‍රලේඛයේ  IIඋපලේඛණයේ සඳහන් පරිදි ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ.

5.0  තනතුරට හිමි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ඉදිරියේදී ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයන්ට නිලධාරීන් යටත් විය යුතුය.

6.0  පළමු පත්වීම් ලැබූ සේවා ස්ථානයේ අවම වශයෙන් වසර 03 ක් අනිවාර්යයෙන්ම සේවය කළ යුතුය.

7.0  සුදුසුකම්:- කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් අදාළ වේ.

(අ)ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

(ආ) අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනයට වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු හා අවුරුදු  45 ට නොවැඩි විය යුතුය. දැනටමත් රාජ්‍ය සේවයේ සිටින ස්ථීර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම්ලාභීන් සඳහා උපරිම වයස් සීමාව බලපානු නොලැබේ.

(ඇ) යහපත් චරිතයකින් සහ මනා සෞඛ්‍යයකින් යුක්ත විය යුතුය.

(ඈ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

      අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේදී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී යටත් පිරිසෙයින් සම්මාන දෙකක් ඇතුලුව විෂයන් (06)සමත්ව තිබීම.

(ඉ) රාජ්‍යසේවාකොමිෂන්සභාවේකාර්යපරිපාටිකරීතීන්හිVවන පරිච්ජේදය අනුව රජයේ සේවයට පත් කරනු ලැබීමට නුසුදුසු තැනැත්තෙකු නොවිය යුතුය.

සෑම අයදුම්කරුවකුම තනතුරට අදාළ සියලු සුදුසුකම් 2018.06.22 දිනට හෝ ඊට පෙර හෝ සම්පූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

8.0  අයදුම්පත් කැඳවීම

පහත වගුවේ සඳහන් කාර්යාලවල කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු වීමෙන් ඇති වූ  පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම.

 

අමාත්‍යාංශය

දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

තනතුර

පුරප්පාඩු ගණන

 

1

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

ප්‍රධාන කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

13

 

2

 

 

දි.කම්. කුරුණෑගල

කාර්යාල කම්කරු

1

 

3

 

 

කර්.පරී.ඉංජි. මහනුවර

කාර්යාල කම්කරු

1

 

4

 

 

 

බෙලිඅත්ත කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

5

 

 

දි.කම්.කා.මහනුවර දකුණ

කාර්යාල කම්කරු

1

 

6

 

 

දි.කම්.කා. මොනරාගල

කාර්යාල කම්කරු

1

 

7

 

 

මධ්‍යම කලාප කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

2

 

8

 

 

දි.කම්.කා. මහරගම

කාර්යාල කම්කරු

2

 

9

 

 

කර්.පරී.ඉං.කා යාපනය

කාර්යාල කම්කරු

1

 

10

 

 

දි.කම්.කා. පොළොන්නරුව

කාර්යාල කම්කරු

1

11

 

 

දි.කම්.කා. යාපනය

කාර්යාල කම්කරු

2

 

12

 

 

මැදවච්චිය කම්.කාර්යාලය

 

කාර්යාල කම්කරු

1

13

 

 

මුලතිව් කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

2

14

 

 

කලාප කාර්යාලය  ගාල්ල

කාර්යාල කම්කරු

1

15

 

 

නාවලපිටිය කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

16

 

 

දි.කම්.කා. ජාඇල

කාර්යාල කම්කරු

1

17

 

 

අම්බලන්ගොඩ කම්කරු කාර්යාලය

කාර්යාල කම්කරු

1

18

 

 

දි.කම්.කා.ගාල්ල

කාර්යාල කම්කරු

1

19

 

 

දි.කම්.කා. හපුතලේ

 

 

කාර්යාල කම්කරු

1

9.0  ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය :-

ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය මත අයදුම්කරුවන්ගේ මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනයේදී ම පැවැත්වෙන ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අයදුම්කරුවන් සඳහා ලකුණු ලබා දෙන අතර එම ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිවල තරයේම අනුගමනය කරමින් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරික්ෂණයට භාජනය වීමට කැමති භාෂා මාධ්‍ය පැහැදිලිව අයදුම්පතෙහි සඳහන් කළ යුතු අතර ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය එම භාෂා මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.‍

ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ලකුණු ලබා දෙන පරිපාටිය පහත වගුවේ පරිදි වේ.

නිර්ණායකය

ලකුණු

 

තනතුරට ලබා ඇති පළපුරුද්ද( සහතික මඟින් සනාථ විය යුතුය)

එක් වසරකට ලකුණු 2 බැගින් වසර 5 ක් සඳහා)

 

10

 

සන්නිවේදන හැකියාව

5

 

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

අ.පො.ස.උසස් පෙළ සමත්ව තිබීම

 

5

අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගයේදී ගණිතය, භාෂාව,දෙවැනි රාජ්‍ය භාෂාව , ඉංග්‍රීසි සහ වෙනත් භාෂා සමත් වීම

(එක් සාමාර්ථයක් සඳහා ලකුණු 2 බැගින්)

10

පෞරුෂය

5

 

බාහිර ක්‍රියාකාරකම් (ක්‍රීඩා /සමාජ සේවා යනාදිය)

5

 

සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී දක්වන කුසලතා

10

 

මුඵ ලකුණු

50

 

සටහන - තනතුරට ලබාඇති පළපුරුද්ද, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පිළිගත හැකි සහතික මගින් සනාථ කළ යුතුය. එම සුදුසුකම් අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වලංගු විය යුතුය.

10.0          ඉල්ලම් පත්‍රය පිරවීමේදී ඉතා සැළකිලිමත්ව නිරවද්‍ය තොරතුරු සැපයිය යුතුය. සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේදී යම් අපේක්ෂකයකු නුසුදුසු බව අනාවරණය වුවහොත් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහුගේ/ඇයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කළ හැකිය.අයදුම්කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරක් අසත්‍ය බව පෙනී යන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඔහු / ඇය රජයේ සේවයෙන් පහ කිරීමට පිළිවන.

11.0          අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම

11.1          නියමිත ආදර්ශ ආකෘතියට අනුකූලව අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට අනුකූල නොවන හා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර නොමැති අසම්පූර්ණ තත්වයේ පවතින අයදුම්පත්‍ර කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. නිසි පරදි අයදුම්පත් සම්පූර්ණ නොකිරීමෙන් සිදුවන පාඩුව අයදුම්කරුවන් විසින් දරා ගත යුතුය.

11.2          සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත 2018.06.22 වැනි දිනට හෝ එදිනට ප්‍රථම හෝ ලැබෙනු පිණිසද කොළඹ 05, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙතට එවිය යුතුය. අයදුම්පත බහා එවන කවරයේ වම් පස ඉහළ කෙළවරේ “කාර්යාල සේවක සේවයේ IIIශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම ’’ යන්න සඳහන් කරන්න. එදිනට පසු ලැබෙන කිසිදු අයදුම්පතක් භාරගනු නොලැබේ.

12.0          මෙම නිවේදනයේ සඳහන් සුදුසුකම් ඇති අය පමණක් ඉල්ලම් කර ඇතැයි යන පූර්ව නිගමනය මත නියමිත දිනට හෝ එදිනට පෙර හෝ ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු අයදුම්කරුවන් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ව්‍යූහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ.එහෙත් එසේ කැඳවීම අයදුම්කරු මෙම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සළකනු නොලැබේ. අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරික්ෂණයට කැඳවා නිවේදනය අනුව සුදුසුකම් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන අවස්ථෘවේ අවශ්‍ය සුදුසුකම්  නොමැති බව අනාවරණය වුවහොත් එම අයගේ අපේක්ෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැබේ.

13.0          අපේක්ෂකයින්ගේ අනන්‍යතාවය සනාථ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වලින් එකක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

I           පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද වලංගු ජාතික හැදුනුම්පත

II          වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය

14.0          මෙහි සඳහන් නොවන යම් කරුණක් වෙතොත් ඒ සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ඇත. සියලුම අයදුම්කරුවන් මෙම නිවේදනයේ සඳහන් පොදු නීතිරීති අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත.

අයදුම්පත්‍රය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 08 වෙනි සිකුරාදා, 05:43