සේවක අර්ථසාධක අරමුදල

සේවා දායකයින් සඳහා:

alt  alt alt

        ~විශ්‍රාම යාම~                                          ~විවාහ වීම~                                               ~වෛද්‍ය හේතු~

alt alt  alt alt

~රජයේ ස්ථිර පත්වීම~           ~ස්ථිර විදේශගත වීම~    ~රජයේ සංස්ථා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම~මියගිය අවස්ථාවක~

සේවා යෝජකයින් සඳහා: 

සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම


ණය ලබා ගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇපයට තබා නිවාස ණය ලබා ගැනීම


කාර්මික සබදතා

කාර්මික ආරාවුල් පිලිබඳ කටයුතු කිරීම

පාරිතෝෂික ගෙවීම් සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදීම හා පාරිතෝෂික පැමිණිලි සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

සේවකයකු විසින් තමාගේ සේවය අවසන් කිරීම පිලිබඳව වූ පැමිණිල්ලක් සඳහා පරික්ෂණ පැවැත්වීම


කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා

කර්මාන්තශාලා ලියාපදිංචි කිරීම

හදිසි අනතුරු දැනුම් දීම

අන්තරාදායක සිදුවීම් පිළිබඳව දැනුම් දීම

කාර්මික රෝග පිළිබඳව දැනුම් දීම


වෘත්තීය සමිති

alt alt  alt alt    alt   alt

~ලියාපදිංචි කිරීම~    ~යාවත්කාලීන කිරීම ~විසුරුවා හැරීම~   ~ව්‍යවස්ථා වෙනස්වීම්~   ~කාර්යාල ලිපිනය වෙනස් වීම~ ~නිලධාරින් වෙනස්වීම

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 පෙබරවාරි 06 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:22