සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශය මඟින් ලබා දෙන සේවාවන්

alt

**සේවක අර්ථසාදක අරමුදල් ප‍්‍රතිලාභ (K ආකෘතියෙන්) විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කර ඉල්ලුම් කිරීමේ ක‍්‍රමවේදය

සේවා දායකයින් සඳහා:

alt  alt alt

        ~විශ්‍රාම යාම~                                          ~විවාහ වීම~                                    ~වෛද්‍ය හේතු~

alt alt  alt alt

~රජයේ ස්ථිර පත්වීම~           ~ස්ථිර විදේශගත වීම~    ~රජයේ සංස්ථා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම~මියගිය අවස්ථාවක~

සේවා යෝජකයින් සඳහා: 

සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම


ණය ලබා ගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇපයට තබා නිවාස ණය ලබා ගැනීම

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 සැප්තැම්බර් 13 වෙනි සදුදා, 09:13