Home Divisions Procurement Notices

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - නාරාහේන්පිට

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කම්කරු කාර්යාල සඳහා ගොඩනැගිලි

බදු පදනම මත ලබා ගැනීම

කොන්ත්‍රාත් අංකය - FG/TB/40/2018

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙනුවෙන් පහත සඳහන් කම්කරු කාර්යාල සඳහා වසරක කාල සීමාවක් සඳහා ගොඩනැගිලි කුලියට ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් යෝග්‍යතා පූර්ණ සහ සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

අනු අංකය

කාර්යාලය

සේවක සංඛ්‍යාව

භූමි ප්‍රමාණය

ගොඩනැගිලි ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත ප්‍රදේශය

1

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

36

වර්ග අඩි 4900 - 5500 අතර

නුවරඑළිය නගර සභා සීමාව තුළ

2

මාතර දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

56

වර්ග අඩි 7500

මාතර පල්ලිමුල්ල

මාතර උයන්වත්ත

ධර්මපාල මාවත නූපේ දක්වා

3

මහරගම දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

31

වර්ග අඩි 4000 සිට 4500 පමණ

මහරගම නගරය

4

වවුනියාව දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

18

වර්ග අඩි 6000

වයිරාවර් පුලියම්කුලම් - වවුනියාව

5

මහනුවර දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු කාර්යාලය

11

වර්ග අඩි 2100

මහනුවර නගරය

සංඝමිත්තා මාවත (වැව රවුම)

කටුගස්තොට පාර

පේරාදෙණිය පාර

6

සබරගමුව කලාප කම්කරු කාර්යාලය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලය

දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු කාර්යාලය

82

වර්ග අඩි 11100

රත්නපුර නගරය හා රත්නපුර නගරය අවටින්(ගංවතුරින් හා නායයාම අවධානම නොමැති ස්ථානයක්)


ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතු වේ.

1.එක් එක් කාර්යාලය සඳහා ඉහත සඳහන් කර ඇති භූමි ප්‍රමාණය තිබිය යුතුය.

2.අවම වශයෙන් වාහන 03 ක් නතර කර තැබීමට ඉඩ පහසුකම් තිබිය යුතුය.

3.සේවාලාභීන් සඳහා රැඳී සිටීමට ඉඩ පහසුකම් තිබිය යුතුය.

4.කාර්ය මණ්ඩලයට සහ සේවාලාභීන් සඳහා නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත වැසිකිළි පහසුකම් තිබිය යුතුය.

5.විදුලි සැපයුම සඳහා වෙන්වූ විදුලි මීටරයත් තිබිය යුතුය.

6.සෘජු ජලනළ සම්බන්ධතාවයක් සමඟ වෙන් වූ ජල මීටරයක් තිබිය යුතුය.

7.දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය.

8.ස්වාභාවික විපත් වලින් සැලකිය යුතු ආරක්ෂාවක් සහිත ස්ථානයක් විය යුතුය.

9.ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා පහසුකම් තිබිය යුතුය.

10.දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවය මත බදු කාලය දීර්ඝ කිරීමට එකඟතාවය පළකළ යුතුය.


ගොඩනැගිල්ලේ විස්තර, ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ලිපිනය, මාසික කුලිය (බදු රහිතව සහ බදු සහිතව), බදු ගෙවන්නේ නම් බදු ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක්, දුරකථන අංකය, ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් සපයන වෙනත් පහසුකම් ආදී තොරතුරු ඇතුළත් අයදුම්පතක් අයිතිකරු විසින්ම සම්පූර්ණ කර අත්සන් කර ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, පහත සඳහන් ලියකියවිලි අමුණා ඒ සමඟ එවිය යුතුය.

1.හිමිකම් ඔප්පු හා මිනුම් පිඹුරු පිටපතක්

2.නිසි පරිදි වරිපනම් ගෙවා ඇති බවට ලදුපත්වල පිටපතක්

3.ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රවේශ විය හැකි මාර්ග සටහනක්

4.ගොඩනැගිල්ලේ අනුමත සැලැස්මේ පිටපතක්


තෝරා ගන්නා ලංසුකරුට අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීමක් සිදු කරනු නොලබන අතර, රජයේ තක්සේරු වටිනාකමට ගොඩනැඟිල්ල ලබා දීමට එකඟවන ලංසුකරුවන්ට ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ.

ලංසු 2018.10.09 දින දක්වා වලංගු විය යුතුය. ලංසු 2018.07.24 දින ප.ව. 2.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි මුදල් අංශය, 3 වන මහල, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 05 වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය යුතුවේ. ලංසු ″පිටපත″හා ″අනු පිටපත″ලෙස පිටපත් දෙකකින් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ලංසු බහාලන ලියුම් කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙලවර ගොඩනැගිලි බදු පදනම මත ලබා ගැනීමලෙස සඳහන් කළ යුතුය. ලංසු කැඳවීම අවසන් වූ වහාම ලංසු විවෘත කරන අතර, ඒ සඳහා ලංසුකරුවන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන්ට සහභාගී විය හැක.

වැඩි විස්තර අතිරේක කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (පරිපාලන) දුරකථන අංක 011-2581970 ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැක.

මෙම මිල ගණන් කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ තීරණය අවසන් තීරණය වේ.


කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාරාහේන්පිට

කොළඹ 05.

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 09:17