සංඛ්‍යාලේඛන
|| Labour Statistics
alt alt alt alt
2016 2015 2014 2013
|| Annual Employment Survey
alt alt alt alt
2016 2015 2014 2013
|| The Survay on Hours on Accually Worked & Average Earnings
  • 2016
alt A A
  • 2015
alt A A
|| Annual Reports
A English Sinhala Tamil
  • 2015
alt alt alt
  • 2014
alt alt alt
  • 2013
alt alt alt
|| Other Statistics from PRT Division
  • 2016/17
alt A A
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 මැයි 01 වෙනි අඟහරුවාදා, 02:16