සංඛ්‍යාලේඛන
|| Labour Statistics
alt alt alt alt
2016 2015 2014 2013
|| Annual Employment Survey
alt alt alt alt
2016 2015 2014 2013
|| The Survay on Hours on Accually Worked & Average Earnings
alt alt   A
2016 2015 A A
|| Annual Reports
A English Sinhala Tamil
  • 2016
alt alt alt
  • 2015
alt alt alt
  • 2014
alt alt alt
  • 2013
alt alt alt
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 දෙසැම්බර් 12 වෙනි බදාදා, 04:25