කොළඹ 05,කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පුස්තකාලයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශන මිළදි ගත හැක.

1. Index to Labour Laws of Sri Lanka - 250.00 Rs.
2. Labour Statistics Sri Lanka 2010 - Rs. 525.00 Rs.
3. Employment Survey 2009 - 330.00 Rs.
4. Sri Lanka Labour Gazette Vol.62, No.2, 2011 - 100.00 Rs.
5. Labour Code of Sri Lanka 2010 - 2500.00 Rs.
6. Trade Union Ordinance - 150.00 Rs.
7. Minimum Wages 2010 - 150. 00 Rs.
8. General Register - 150. 00 Rs.
9. Safety Posters - 50.00 Rs. (each)

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අගෝස්තු 20 වෙනි සදුදා, 05:49