தொழில் நூதனசாலை

தொழில் திணைக்களத்தின் தொழில் நூதனசாலை ஒவ்வொரு புதன் கிழமையும் மு.ப 9.00 மணியிலிருந்து பி.ப 4.00 மணி வரை பொது மக்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கும்.

திங்கட்கிழமை, 20 ஆகஸ்ட் 2018 05:49 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது