කම්කරු කෞතුකාගාරය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු කෞතුකාගාරය සෑම බදාදා දිනකම පෙ.ව. 9‍.00 සිට ප.ව. 4‍‍.00 දක්වා මහජනයාට විවෘතව පවතී‍.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 දෙසැම්බර් 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:53